Master Gardener Logo

Cass County Extension

Cass County Logo


Insect Information

wpe1.jpg (859 bytes)

Ants

wpe1.jpg (859 bytes)

Aphids

wpe1.jpg (859 bytes)

Apple Maggots

wpe1.jpg (859 bytes)

Ash Plant Bugs

wpe1.jpg (859 bytes)

Birch Borers

wpe1.jpg (859 bytes)

Black Flies

wpe1.jpg (859 bytes)

Cabbage Worms

wpe1.jpg (859 bytes)

Cankerworms

wpe1.jpg (859 bytes)

Climbing Cutworms

wpe1.jpg (859 bytes)

Cotoneaster Webworms

wpe1.jpg (859 bytes)

Crickets

wpe1.jpg (859 bytes)

Cucumber Beetles

wpe1.jpg (859 bytes)

Cutworms

wpe1.jpg (859 bytes)

Fall Webworms

wpe1.jpg (859 bytes)

Flea Beetles

wpe1.jpg (859 bytes)

Gladioli Thrips

wpe1.jpg (859 bytes)

Honeysuckle Aphids

wpe1.jpg (859 bytes)

Houseplant Insects

wpe1.jpg (859 bytes)

Lecanium Scales

wpe1.jpg (859 bytes)

Oystershell Scales

wpe1.jpg (859 bytes)

Pine Needle Scale

wpe1.jpg (859 bytes)

Potato Bugs

wpe1.jpg (859 bytes)

Root Maggots

wpe1.jpg (859 bytes)

Slugs

wpe1.jpg (859 bytes)

Spider Mites

wpe1.jpg (859 bytes)

Spruce Needle Miner

wpe1.jpg (859 bytes)

Thrips

wpe1.jpg (859 bytes)

Wasps & Hornets


Todd Weinmann, Extension Horticulturist & Master Gardener Coordinator
Phone: (701) 241-5707
E-mail: todd.weinmann@ndsu.edu

Go to Information Page

Go to Horticulture Page